GADEV AKADEMİ

GADEV AKADEMİ

GADEV AKADEMİ

GADEV (GARİP DEDE DERGAHI VAKFI) ALEVİ AKADEMİSİ

Tüm toplumlarda gelişen kültürel ve sosyal yaşam, dil ve inançlar üzerinden geleceğe aktarılabilir. Bilgi değişimi-bilgi yasağı, demografik göç ve özellikle maksatlı asimilasyona karşı mücadele eden Aleviler, inanç kavramları içerisinde barındırdıkları öz nitelikleri, gelecek kuşaklara sözlü kültürle aktarmayı başarmışlardır.

Bu “sır”la ayakta duran ve sosyal, kültürel ve tarihsel değişim ilişkisinde sürekli “ötekiler” diye altı çizilen ve bu tanımın bedelini ödeyen bir toplumdur Aleviler.

Asimilasyon tavrıyla toplumumuza yerleştirilmek istenen değerlere, yozlaşmaya, yok saymaya ve ötekileştirmeye karşı çığlık olmaya devam edecek olan GADEV Alevilik Akademisi fikri, halkımızın Garip Dede Dergahına olan bağlılığının eseridir.

Bilim ve teknolojinin eş zamanlı, hatta birbirini destekleyerek ilerlemesi, insanı hayal edemeyeceği bir yere getirmiştir.

Bu hayal içinde yer alamayan toplumların giderek kaosa sürüklenmesi, bireyin giderek kişiliğini yitirmesi, yani nesneleşmesi ve toplumdan uzaklaşarak hiçlik duygusuna kapılması, inancımıza göre bir hastalıktır.

Bu hastalıkla doğaya ve her türlü canlıya karşı saygısını yitiren bireylere, Aleviler yeniden “CAN” olmanın “CAN” olarak bakmanın kutsallığını anlatacaklar.

Ve en önemlisi; tanım ve tarif arasında bırakılmak istenen Alevi toplumunun ve gericilikle uslandırılmak istenen tüm aydın toplumların çığlığı olacak olan GADEV Alevilik Akademisi, “farklılıklara karşı farkındalığın” değerini ve özgür yaşamanın kutsallığını anlatacaktır.

İşte halkımızın bireysel inanç özgürlüğüne bakışı olan GADEV Alevilik Akademisinin ilk bölümü, “sosyal bilimler penceresinden” Aleviliğe bakış” temasıyla tarih, sosyoloji, antropoloji, psikoloji, felsefe, coğrafya, edebiyat, hukuk, toplumsal cinsiyet, ekoloji, medya, siyaset ve din gibi bir çok alanda ve çok sayıda akademisyenin katılımı ile Prof. Dr. Şükrü Aslan koordinatörlüğünde 8 Ocak 2022 Cumartesi günü Garip Dede Dergahında başlayacaktır.

Akademimizin kuruluşunda emeği geçen tüm canlarımıza ve akademisyenlerimize teşekkür eder, çalışmalarımızda başarılar dilerim.
 

AKADEMİNİN KURULUŞ ÖYKÜSÜ

İnsanın yaşamındaki her yeni girişim, belirli ihtiyaçlar üzerinden ortaya çıkmaktadır. Bu broşürde kısaca anlatmaya çalışacağımız GADEV Alevi Akademisi de, elbette bir ihtiyaç üzerinden gündeme gelmektedir.

Aleviler ve Alevilik, geride bıraktığımız tarihi süreç içerisinde çok önemli aşamalardan geçmiş, maruz kaldığı her türlü baskıya rağmen kendisini bu günlere taşımanın farklı yollarını bulmuştur.

Son yıllarda Aleviliğin görünmez alandan görünür alana çıkması, değişik Alevi coğrafyalarında farklı Alevi geleneklerinin oluşması, Aleviliğin uzun yıllardır sistemin asimilatif politikalarına maruz kalması ve değişen kentsel koşullara uyum sağlama çabası vb. pek çok faktör nedeniyle farklı Alevilik algıları ve pratiklerinin ortaya çıkmasına yol açmıştır. Bu farklılıklar kimi zaman gerilimlere de yol açmaktadır. Akademinin amacı ve işlevi, bu süreci olabilecek bütün boyutlarıyla sosyal bilimlerin perspektifinden anlamak ve açıklamaktır.

Garip Dede Cemevi, 1994 yılında dernek olarak çalışmalarına başlamıştır. Ancak yapılan çalışmaların geniş bir alana yayılması ve yoğun ilgi nedeniyle ihtiyaçlara cevap veremez duruma gelince vakıflaşma kararı alınmış ve GADEV (Garip Dede Dergahı Vakfı) kurulmuş, mekan ve alt yapı kendi imkanlarıyla yeniden düzenlenmiştir.

Son 5-6 yıldır devam eden yol-erkan ve inanç hizmetlerinin yanında, eğitsel, kültürel ve Aleviliğe dair akademik çalışmaların yapılması sürekli gündemleştirilmiş ve bir akademi ihtiyacı dile getirilmiştir. Nihayetinde vakfın kararıyla Akademi kurma kararı alınmış ve çalışmaları yürütmek üzere üç kişi görevlendirilmiştir. Komite, öncelikle bugüne kadar yurt içinde ve dışında yapılan benzer girişim ve akademi deneyimlerini incelemiş ve buradan çıkardığı sonuçlarla tartışarak yol almıştır. Bu konuda farklı çevrelerle, akademisyenlerle, kurumlarla ve ilgili olabilecek kesimlerle temas kurulmuş, düşünce ve tavsiyeleri alınmıştır. 2020 yılında açılması hedeflenen GADEV Alevi Akademisi, Covid 19 pandemisi nedeniyle başlatılamamış fakat bu süre içinde gerekli tartışma ve hazırlıkları yaparak Ocak 2022 itibariyle resmen faaliyetlerini başlatmıştır.

Akademi hazırlık sürecinde, başta akademisyenler olmak üzere temas ettiğimiz bir çok kimse desteklerini hiçbir zaman esirgemediler. Bu sürecin başarıyla yürütülmesi için büyük bir ilgiyi ve desteği her zaman yanımızda gördük. Çok sayıda akademisyenin Alevi toplumuna olan bu içten desteği, Alevilik/Aleviliğin sosyal bilimlerin perspektifinden anlaşılmasına katkısı açısından tarihi önemdedir. Başarılı ve iyi bir örnek oluşturmak için çok dikkatli ve özenli davranmamıza rağmen yine de bazı eksiklerin olabileceğinin farkındayız. Bu bir başlangıç ama bizler elde edeceğimiz yeni deneyimlerle, görüş ve önerilerle, GADEV Akademisini daha iyi yerlere taşıyacağımıza inanıyoruz.

Akademinin Amaçları ve İçerik

GADEV Alevi Akademisinin üç temel işlevi olacaktır:

Birincisi, Aleviliğin tarihsel, kültürel, inançsal ve düşünsel dünyasına ilişkin bilgi, belge, belgesel film ve alan çalışmaları yaparak, süreli-süresiz kitap, dergi, bülten ile dijital yayınlar yapmak. Sempozyum, konferans, panel vb. etkinlikleri belirli ihtiyaçlar çerçevesinde gerçekleştirmek. Ayrıca araştırmalara kaynaklık edecek bilgi, belge arşivi ve kütüphane oluşturmak;

İkincisi, Alevilik/Alevilere ilişkin alan çalışmaları yapmak, üniversitelerde Aleviliğe ilişkin tez hazırlayanları ve akademik çalışma yürütmek isteyenleri belirli koşullar çerçevesinde desteklemek, yurtiçi ve yurtdışından farklı kurum ve kuruluşlarla ortak çalışmalar yürütmek;

Üçüncüsü; her yıl belirli tarih aralıklarında belli sayıda öğrenci kaydı alıp, bir ders müfredatı uygulamak ve gerekli koşulları yerine getirenlere sertifika vermektir.

Bu eğitim “Sosyal Bilim Perspektifinden Türkiye’de Alevilik” ve “ Alevilikte Yol-Erkan, İnanç ve Ocaklar”  başlıklı iki program halinde yürütülecektir.

Akademi programlarının müfredatı, Tarih, Sosyoloji, Antropoloji, Psikoloji, Felsefe, Coğrafya, Edebiyat, Hukuk, Toplumsal Cinsiyet, Ekoloji, Medya, Siyaset ve İktisat ve Teoloji gibi disiplinler çerçevesinde Aleviliği ve Aleviliğin temel kaynaklarını, temel kavramlarını, ocaklar ve sürekleri, yol-erkan-inanç ile ilgili ritüeller, simgeler ve semboller gibi dersleri kapsayacaktır.

Derslerimizin, özellikle sosyal bilimlerde ve alanında uzman akademisyenlerden oluşmasına özen gösterilmiştir.

 Her iki programda da hedef katılımcılar Alevilikle akademik, geleneksel, kültürel ve/veya politik ilgi duyan herkes olabilecektir. Sadece Öğrenci kabullerinde, eğitimlerde istenen sonuçların alınabilmesi için belli bir eğitim düzeyinin olmasına özen gösterilmektedir.

Eğitimin yapılacağı günler, tüm katılımcılar açısından iş-çalışma koşulları gözetilerek Cumartesi ve Pazar günleri olarak belirlenmiştir. Derslere katılım hem yüz yüze, hem de online olarak yapılacaktır. Katılımcıların katıldıkları eğitim programlarında sertifika alabilmeleri için istikrarlı katılım zorunluluğu gerekmektedir.

Sürekli yeni gelişmelerle birlikte değişen ve dönüşen dünyamızda, Aleviliği ve toplumu sosyal bilimlerin perspektifinden anlamlandırmak, kendisini geliştirerek belirli bir bilgi birikimine ulaşmak, kendisini sadece öğrenmeyle sınırlamayıp, kazanılan birikimin topluma taşınıp paylaşılması için bireylerin önünü açmak, Akademinin önemli hedeflerinden olacaktır.