SOSYAL BİLİMLERİN PERSPEKTİFİNDEN ALEVİLER/ALEVİLİK EĞİTİM PROGRAMI

SOSYAL BİLİMLERİN PERSPEKTİFİNDEN ALEVİLER/ALEVİLİK EĞİTİM PROGRAMI

SOSYAL BİLİMLERİN PERSPEKTİFİNDEN ALEVİLER/ALEVİLİK EĞİTİM PROGRAMI

Genel olarak Türkiye akademisinde Aleviliğin gündeme gelişi, sadece bazı üniversitelerde ve bölümlerde az sayıda akademisyenin bireysel çabaları, araştırma toplulukları ya da yüksek lisans-doktora tezleri üzerinden mümkün olabilmektedir. Tarihten teolojiye, siyaset biliminden sosyoloji, felsefe ve halk bilimine kadar sosyal bilimlerin hemen bütün disiplinlerinde lisans ve lisansüstü düzeyde Aleviliğe alan açma imkânı halen oldukça sınırlıdır.

Diğer yandan sayıları giderek çoğalan Alevi kurumları (federasyonlardan herhangi bir yerleşimdeki derneğe kadar) akademik çalışmalara yoğun ve yakın ilgi göstermektedir. Eğitime ilgi ve yakınlık hem Alevi geleneğinin bir parçası hem de ihtiyacı olması nedeniyle Alevi kurumlarında akademisyenlerin katıldığı seminerler, konferanslar, paneller gündelik faaliyetlerin çok önemli bir parçasını oluştururlar. Alevi kurumlarının hemen tamamının mekânsal yapısında bir ‘Konferans Salonu’ bulunması bu yakınlık ve yatkınlıkla büyük ölçüde ilgilidir.

Gerçek şudur ki diğer pek çok konuda olduğu gibi, Aleviliğin akademik yorum ve incelemeye konu edilebilmesi ve bu yönde bir bilgiye-eğitime erişebilme konusunda da kamu otoritelerinin kaçındığı sorumluluğu Alevi kurumları geleneklerine uygun olarak üstlenmek durumunda kalmaktadırlar. Alevi Dernekleri Federasyonu’nun bir üyesi olan İstanbul’da kurulu Garipdede Cemevi bünyesinde bir Alevi Akademisi oluşturma çabası ve bu akademinin ilk adımlarından biri olan Sosyal Bilimlerin Perspektifinden Alevilik / Alevilik Eğitim Programı’nın ortaya çıkışı, tam olarak bu bağlamla ilgilidir.

Bu girişim, Alevi kurumlarında şimdiye kadar çeşitli biçimlerde gerçekleşen konferans, panel, seminer gibi akademik etkinlikleri bir adım daha ileri götürmeyi ve Aleviler/Alevilikle ilgili temel yaklaşım ve tartışmaları sosyal bilimlerin perspektifinden anlamaya-düşünmeye-açıklamaya yönelik bütünlüklü bir zemin sunmayı amaçlamaktadır. Alevilik ile eleştirel sosyal bilim geleneğinin ilişkisini kurmak; bunun çıktılarını kamusallaştırmak hedeflenmektedir.

Bu amaç dâhilinde bütünlüklü bir akademik öğrenme-tartışma programı planlanmıştır. Bu kapsamda kayıtlı katılımcılara sosyal bilimlerin temel disiplinlerine dair kuramsal-kavramsal bakış açısı kazandırmak için hedeflerimize uygun bir şekilde Tarih, Sosyoloji, Coğrafya-mekân, Siyaset Bilimi, Hukuk, Teoloji, Felsefe, Psikoloji, Antropoloji, İktisat, İletişim-Medya, Toplumsal Cinsiyet, Halk Bilim gibi çeşitli disiplinler içinden Alevilik ve Aleviliği tartışan dersler yapılacaktır. Alevilik tarihi, Aleviliğin temel kaynakları, kurumları, inanç ve kültür ögeleri, ritüelleri; Alevi hafızası, edebiyatı, göç ve toplumsal değişim süreçleri; Alevi örgütlenmesi ve hak mücadelesi gibi daha birçok konu bu derslerde işlenecektir.

Program, 40 dersten oluşan toplam 120 saatlik eğitimi kapsayacak şekilde planlanmış; dersleri takip etmek isteyenler için online başvuru sistemi oluşturulmuştur. Başvurular ilgili komisyon tarafından istikrarlı sürdürülebilirlik imkanları ve program amacına uygunluk durumu dikkate alınarak değerlendirilecek ve buna göre bir kontenjan belirlenecektir. Derslerimiz pandemi koşulları da dikkate alınarak hibrit yöntemle yapılacaktır. 8 Ocak 2022’de başlayıp hafta sonu sürdürülecek ve 9 Nisan 2022’de tamamlanacaktır. Derslere istikrarlı şekilde devam eden ve başarıyla tamamlayanlara bir “Katılım ve Başarı Sertifikası” verilecektir. 

    PROF. DR. ŞÜKRÜ ASLAN (Program Koordinatörü)

SOSYAL BİLİMLERİN PERSPEKTİFİNDEN ALEVİLER/ALEVİLİK EĞİTİM PROGRAMI
SOSYAL BİLİMLERİN PERSPEKTİFİNDEN ALEVİLER/ALEVİLİK EĞİTİM PROGRAMI
SOSYAL BİLİMLERİN PERSPEKTİFİNDEN ALEVİLER/ALEVİLİK EĞİTİM PROGRAMI
SOSYAL BİLİMLERİN PERSPEKTİFİNDEN ALEVİLER/ALEVİLİK EĞİTİM PROGRAMI
SOSYAL BİLİMLERİN PERSPEKTİFİNDEN ALEVİLER/ALEVİLİK EĞİTİM PROGRAMI
SOSYAL BİLİMLERİN PERSPEKTİFİNDEN ALEVİLER/ALEVİLİK EĞİTİM PROGRAMI
SOSYAL BİLİMLERİN PERSPEKTİFİNDEN ALEVİLER/ALEVİLİK EĞİTİM PROGRAMI
SOSYAL BİLİMLERİN PERSPEKTİFİNDEN ALEVİLER/ALEVİLİK EĞİTİM PROGRAMI
;