Akademinin Amaçları ve İçerik

Akademinin Amaçları ve İçerik

GADEV Alevi Akademisinin üç temel işlevi olacaktır:
Birincisi, Aleviliğin tarihsel, kültürel, inançsal ve düşünsel dünyasına ilişkin bilgi,
belge, belgesel film ve alan çalışmaları yaparak, süreli-süresiz kitap, dergi, bülten ile dijital
yayınlar yapmak.

Sempozyum, konferans, panel vb. etkinlikleri belirli ihtiyaçlar çerçevesinde gerçekleştirmek.
Ayrıca araştırmalara kaynaklık edecek bilgi, belge arşivi ve kütüphane oluşturmak;
İkincisi, Alevilik/Alevilere ilişkin alan çalışmaları yapmak, üniversitelerde Aleviliğe
ilişkin tez hazırlayanları ve akademik çalışma yürütmek isteyenleri belirli koşullar
çerçevesinde desteklemek, yurtçi ve yurtdışından farklı kurum ve kuruluşlarla ortak çalışmalar
yürütmek;
Üçüncüsü; her yıl belirli tarih aralıklarında belli sayıda öğrenci kaydı alıp, bir ders
müfredat uygulamak ve gerekli koşulları yerine gelenrenlere sertfika vermektir.
Bu eğitim “Sosyal Bilim Perspektifinden Türkiye’de Alevilik” ve “ Alevilikte
Yol-Erkan, İnanç ve Ocaklar” başlıklı iki program halinde yürütülecektir.
Akademi programlarının müfredat, Tarih, Sosyoloji, Antropoloji, Psikoloji, Felsefe,
Coğrafya, Edebiyat, Hukuk, Toplumsal Cinsiyet, Ekoloji, Medya, Siyaset ve İk􀆟sat ve Teoloji
gibi disiplinler çerçevesinde Aleviliği ve Aleviliğin temel kaynaklarını, temel kavramlarını,
ocaklar ve sürekleri, yol-erkan-inanç ile ilgili ritüeller, simgeler ve semboller gibi dersleri
kapsayacak􀆨r.
Derslerimizin, özellikle sosyal bilimlerde ve alanında uzman akademisyenlerden
oluşmasına özen gösterilmiştir.
Her iki programda da hedef katılımcılar Alevilikle akademik, geleneksel, kültürel
ve/veya politik ilgi duyan herkes olabilecektir. Sadece Öğrenci kabullerinde, eğitimlerde
istenen sonuçların alınabilmesi için belli bir eğitim düzeyinin olmasına özen
gösterilmektedir.
Eğitimin yapılacağı günler, tüm katılımcılar açısından iş-çalışma koşulları göze􀆟lerek
Cumartesi ve Pazar günleri olarak belirlenmiştir. Derslere katılım hem yüz yüze, hem de
online olarak yapılacaktır. Katılımcıların katıldıkları eğitim programlarında sertifika alabilmeleri
için istikrarlı katılım zorunluluğu gerekmektedir.
Sürekli yeni gelişmelerle birlikte değişen ve dönüşen dünyamızda, Aleviliği ve
toplumu sosyal bilimlerin perspektifinden anlamlandırmak, kendisini geliştirerek belirli bir
bilgi birikimine ulaşmak, kendisini sadece öğrenmeyle sınırlamayıp, kazanılan birikimin
topluma taşınıp paylaşılması için bireylerin önünü açmak, Akademinin önemli hedeflerinden
olacaktır.